Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
23.01 09:09 - +++ Хипопотет.Хипотези)
Автор: fun1001 Категория: Тя и той   
Прочетен: 190 Коментари: 9 Гласове:
7 image

    / накратко...https://bgkalendar.com/links/Prabg_kalendar.pdf


ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР – МИТОВЕ И РЕАЛНОСТИ.
ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЯ НА НАЗВАНИЯТА

Живко Войников, Иван Войников

Древнобългарският календар е едно интересно кулутурно наследство, което вече близо век чака своето обяснение. За него, научният свят научава, след като в 1861 г. от руският учен Александър Попов открива “Именника на българските князе” или както е известен днес “Именник на българските канове”, при изследване на руски летописи, и го публикува в Москва, през 1866 г., в своя труд “Обзор хронографов русской редакции”. Т

Руският учeн, славист А. Ф. Гильфердинг, пръв прави опит да прочете и преведе неясните изрази в ”Именника”, с помощта на унгарския език. През 1868 г., две години след като А. Попов публикува “Именника”, А. Ф. Гильфердинг пише че неразбираемите думи в текста “…имат явно сходство с думи от унгарския език и сродните му езици от уралския клон на финското племе – вотяцкия (удмуртски) и зирянския (коми), и ние сме уверени че добри специалисти, познаващи тези езици, ще могат да изтълкуват добре и напълно удовлетворително загадъчните за нас “български прозвища”.

1 Самият документ е много кратък и представлява владетелски списък (или съхранен фрагмент от него ?), който съобащава имената на владетелите, от митичния прародител Авитохол, до управляващия в VІІІ в. Умор, както годините и месеците на възцаряване и срока на управление за всеки един от тях: 


"Авитохолъ жытъ л тъ 300, родъ емоу Дуло, а л тъ ем(у) диломъ твиремъ. Ирник житъ л тъ 100 и 8 л ть, род ему Дуло, а л ть ему диломъ твиремъ. Гостунъ нам стникъ сый 2 лѣт(а), родъ ему Ерми, а л тъ ему дохсъ твиремъ. Куртъ 60 л ть, дръжа, родъ ему Дуло, а л тъ ему шегоръ в чемъ. Безм ръ 3 л т(а), а родъ сему Дуло, а л тъ ему шегоръ в чемъ. Сии 5 кънязь дръжаше княжение обону страну Дуная л тъ 500 и 15 остриженами главами. И потомъ приде на страну Дуная Исперих князь, тожде я досел . Есперерихъ князь 60 и одино л то, родъ ему Дуло, а л тъ ему верени алемъ. Тервель 20 и 1 л т(о), родъ ему Дуло, а л тъ ему текучитемь. Твиремъ 20 и 8 Л тъ, родъ ему Дуло, а л тъ ему дваншехтемь. Севар 15 л тъ, родъ ему Дуло, а л тъ ему тохалтомъ. Кормисошь 17 л тъ, родъ ему Вокиль, а л тъ ему шегоръ твиримь. Сии же князь измени родъ Дулов, рекше Вихтунь. Винехъ 7 л тъ, а родъ ему Укиль, а л тъ ему имаше горалемь. (в Московският препис е под формата им ше горалемь) Телецъ 3 лѣт (а), родъ ему Угаинъ, а лѣтъ ему соморъ алтемь. И сий иного рода (?). Умор 40 дний, родъ ему Укиль, а ему диломъ тутомъ"

...адаптация..

„АВИТОХОЛ живял 300 години. Родът му е Дуло, годината му (началото на управление) дилом твирем (змия-девети). ИРНИК (ЕРНИК) живял 150 год. Родът му е Дуло, а годината му дилом твирем (змия-девети). ГОСТУН – 2 години. Родът му е Ерми, а годината му дохс твирем (свиня / глиган-девет). КУРТ управлявал 60 год. Род му е Дуло, а годината му шегор вечем (волтрети). БЕЗМЕР – 3 год., родът му е Дуло, а годината му шегор вечем (вол-трети). Тези пет князе управлявали княжеството от другата страна на Дунава, 515 години, с бръснати глави. И след това минал от тази страна (южната) на Дунава Аспарух князь и се заселил и до сега (т.е. българите живеят тук). АСПАРУХ (ИСПОР, ИСПЕРИХ) княз 61 години (управлявал). Родът му е Дуло, а годината му верени алем (змей / дракон – първи). ТЕРВЕЛ – 21години. Родът му е Дуло, а годината му теку читем … твирем. … (овен или козел - седми .... девети) 28 години. Род му Дуло, а годината му дван шехтем (заек-осми). СЕВАР – 15 год. Родът му е Дуло, а годината му тох алтом (петел-шести). КОРМИСОШ – 17 год. Родът му е Вокил, а годината му шегор твирем (волдевети). ВИНЕХ – 7 год. Родът му е Укил. А годината му (има / имен) шегор алем (кон/вол - 1
първи) (също вариант на записване именше (им ше) Горалемь, което показва че преписвачът е смесил два календарни израза, и че е извършвал механичен препис на непонятни за него думи). ТЕЛЕЦ – 3 год. Родът му е Угаин, а годината му сомор алтем (самур-шести). УМОР (управлявал) 40 дни. Родът му е Укил, а годината му дилом тутом (змия-четвърти)”. Следващият изследовател на “Именника” е Й. Маркварт . Той свързва неясните календарни изрази (дилом твирем, сигор елем и др.) с китайската хронологична система на владетелските девизии .

Дж. Бъри , a prori го определя като лунен, подобен на арабския, състоящ се от шест групи по десет години. Според него календарните изрази всъщност са числа показващи поредни номера, от декадата и номера на самата декада. Бъри приема използването на арабския лунен календар, за посредник при приравняването на “българските” години към григорианските. Идеята на Бъри е възприета и продължена от основоположника на съвр. българска историческа наука, проф. Васил Златарски.

Според него летоброенето у българите се разделяло на две, до 700 лунна година (679 г.), т.е. до основаването на Дунавска България и летоброене след 700 лунна година. В духа на оскъдните знания за древните българи, Златарски издига тезата че началото на новата българска „ера” е 701 лунна година, която настъпила на 01.01.680 г. от н.е. После, той вмъква в тезата си идеята, че така нар. „Нова българска ера” е създадена като хронологична система по времето на кан Тервел, след официалното признаване на България от Византия през 705 г. с начало в 700 лунна година (679 от н.е.), т.е. с връщане назад с около 25 години. Тя била изчислена като към “Константинополската ера” от сътворението на света с начало 5500 г. пр.н.е., са прибавени 680 години. С така полученото постоянно число 6180 са били получавани прабългарските датировки на владетелите по лунни години.

Финският учен Йосиф Юлиус Миккола (тогава учен от Руската империя) причислява древнобългарския календар към групата на тюркските календари, за чиято първооснова поставя китайския лунно-слънчев календар. Дори съставя приравнителни таблици между китайския, старотюркския, прабългарския (древнобългарския) и григорианския календари. Унгарският историк Геза Фехер , коригира тезата на Миккола, с допускането си, че древните българи са заели цикловия животински календар от китайците, много преди тюрките и поради тази причина съществуват доста различия между тюркския и древнобългарския календар.

През 1988 г. проф. Моско Москов обобщава натрупаното да момента, с презумпцията че календара е изцяло тюркски. От чуждите автори, в последно време, руският тюрколог О. Мудрак също прави опит да интерпретира названията в древнобългарския календар. Но Мудрак приема, без да има историческо основание за това, че при българите е съществувал 10-годишен календарен цикъл, паралелен на 12- годишния, в съответствие с китайския календар и неговите два такива цикъла, като единият, 10- годишния е подчинен на петте основни елемена (дърво, огън, земя, метал, вода), всеки от които се проявява в две форми – “ин” и “ян”. Според китайската философия тези пет елемента умножени по две, образуват т.нар. “небесни клони”, или 10-годишния цикъл, докато 12-те животни, чиито названия носят поредните години, образуват 12-те “земни клони”, или 12-годишния цикъл. Това е напълно произволно решение на автора и не почива на никави изворови аргументи. Така според неговите изчисления по тези два цикъла, се получават големи разлики с установените факти, за сроковете и датировките на управление на българските канове, напр. годините на възцаряване по Мудрак са следните:
Авитохол – 126 г.; Ирник – 426 г.; Гостун – 556 г.; Курт – 557 г.; Безмер – 617

От тези сравнения се вижда, че въпросният българския календар е бил лунно-слънчев, подобен на китайския и производните му 12 годишни циклови календари от Средна и Централна Азия, а не нещо извънаредно и неповторимо. Кога и как е бил написан „Именника” никога няма да узнаем. Също загадка е това целия документ ли е, или само съхранил се по чудо фрагмент, преписан по-късно и вмъкнат в руските текстове.

Възможно е „Именника” да е съдържал повече информация и за по-късните владетели, която за съжаление не се е съхранила. Това че преписите са открити в Русия, подсказва вероятността, „Именника” да е бил част от богатата Преславска библиотека на цар Симеон, по-късно разграбена и унищожена от пълчищата на руския княз-авантюрист Светослав. Но от това с което разполагаме е ясно че когато е съставян „Именника” родовата памет на българите е стигала до годините непосредствено преди възцаряването на Кубрат и наместничеството на „гостуна” Органа.

Управленията на двата митологични персонажа Авитохол и Ирник, са сметнати механично, съобразно представата за една епоха. Напр. при осетинците в „Епоса за нартите” 300 години са една митологична епоха. (ДМ-ТАНЭ) Затова владетелят-родоначалник управлява една цяла епоха, а наследника му – половин или 150 г. Така че получаващата се начална година на управление на Авитохол – 165, едва ли е свързана с някакво събитие, а е плод на механичното изчисление! Категорично няма никаква причина, нито една, нито и половин даже податка от познатите ни извори, които да свързват Атила с българите, респ. Авитохол-Ирник да се приравняват към Атила-Ернах. За българи в Европа никой и никъде не говори преди 480 г., до управлението на император Зенон

Ясно е че употребата на 12-год. животински циклов календар не е била типична са мирогледа на българина. От него няма никакви следи в българската обредност и митологични представи, за разлика от алтайските народи например. През езическия период и до края на ПБД, най-вероятно той се е употребявал само в дворцовите среди и затова след края на ПБД и разпръскването на страта „прабългарска” по произход аристокрация, той изчезва без следа. Разбира се този календар, независимо от късното му появяване сред българите, става български дотолкова, доколкото една твърде значителна алтайскоезична племенна група77, практикуваща кремационен погребален обред, се е вляла и взела значително участие във формирането на ранносредновековната народност на Балканските или Дунавските българи! със съкращ/ горе е линка..

   Е П И ЛО Г  

Започвайки с публикациите на писателя Йордан Вълчев (един от предтечите на явлението „фолк-история” в социалистическа България), в българската литература, въпросът се превръща в любимо занимание на писатели, публицисти, журналисти и др. любители на миналото, които се опитват всеки по свой начин да доказва колко съвършен и изключително точен е древнобългарският календар. Йордан Вълчев издига тезата a priori, без никакви налични доказателства, че астрономическата същност на древнобългарския календар не е нито лунна, нито лунно-слънчева, а чисто слънчева. Вълчев си служи с една откровена, манипулация при въстановката на древнобългарския календар...
пример за псевдонаука, псевдоистория, публикации с популярен характер, без никаква научна основа, но имитиращи научно изследване! Обикновено внушават мегаломански, патриотарски идеи, за голямата древност, изключителност, висока култура и пр. на съответния народ, към който принадлежи “фолк-историка”.
У нас това явление е известно и като „чалгаистория” подобно на “масовата чалга-култура”. Понятието “фольк-хистори” (фолк-хистъри) е въведено в употреба от руския историк Д. М. Володихин, гл.редактор на списание ”Русское средневековье”.
Той определя това негативно явление “с натрупването на голямо количество историко-популярна литература, изцяло ориентирана към масовия некритичен читател.
Тя преследва комерсиални (б.а. или идеологически) цели, но не това е главното.

Характеризира се с полемичеен тон и псевдонаучен метод на работа, изразяващ се в представянето на привидно логични конструкции, върху измислени факти и отсътствието на научни норми на представяне и доказване на хипотезите, които авторите предлагат”. 10 кумрани – “молещи се” е една от юдейските секти, предтечи на ранните християни. Този календар изглежда точен, и много подреден, и най-вече заради постоянството на датите е подържан от СССР, Франция и Индия на международно ниво, а през 1954 г. е одобрен от ООН, но разбира се не получава официално разпространение. 

следва и един дълъг Списък - Библиографични поддатки ;))))

Използвана литература: (АМ-ТК) - Асия Мухамбетова. Тенгрианский календарь (мушель) как основа кочевой цивилизации казахов.
История и культура Арало-Каспия. Сб. статей. – Алматы: Кус жолы, 2001. Вып. 1.– С. 105.: http://tengrifund.ru/wpcontent/library-tengrifund/Tengrianski_kalendar.pdf (БЕР-1) –

Български етимологичен речник, том-1.
Издателство на Българската академия на науките, София 1971 г. (БЕР-3) – Български етимологичен речник, том-3. Издателство на Българската академия на науките, София 1986 г. (БЕР-4) – Български етимологичен речник, том-4.
Издателство на Българската академия на науките, София 1995 г. (БЦ-ИБЕ-2) –
История на българския език. Том-2. Беньо Цонев. С. 1984 г. (фототипно издание) (ВА-БИ)

– Винченцо Д`Амико. БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ИТАЛИЯ ПРЕЗ КЪСНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ. Рим. 1942 г. : http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/V_D_AMICO_BG_V_It.pdf (ВА-СEИ) – В. И. Абаев. Скифо-европейские изоглоссы.

На стыке Востока и Запада. М. 1965 г.: http://www.bulgariistoria-2010.com/booksRu/V_Abaev_Vostok_i_Zapad.djvu (ВА-С-1) – В. И. Абаев.

ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА. Том I. А-К". Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1958 г., 657 стр. http://www.allingvo.ru/LANGUAGE/etimolog_slovar.htm (формат djvu, 13 МВ)Гласувай:
8
1Следващ постинг
Предишен постинг

1. wonder2 - Професорът по всичкология Ванката ...
23.01 09:16
Професорът по всичкология Ванката ще разреши тоя проблем.
Очакваме с нетърпение постингите му.
цитирай
2. fun1001 - ..такова...балалайкане, не ми отива, нали)
23.01 09:43

..а ванката, е Трета цигулка/ по темата..
цитирай
3. fun1001 - https://bgkalendar.com/links/Prabg_kalendar.pdf
23.01 10:24
линка, работи..там, можете да видите,
и многоо и различни (сравнителни ) таблички, и картинки )
затова,и го слагам днес..домашно, за Уикенда.)

.......
цитирай
4. dobrodan - Много точно подбрана извадка.
23.01 10:51
Не се наемам да коментирам календара, но термините в него вече са практически разчетени. Случайно или не, думата "войник" е изцяло конструирана през стария ни език, нормално е.
Дуло - буен, яростен.
цитирай
5. milady - ...аз,търся винаги 'трудни теми'.. ноо, ти го знаеш)
23.01 10:56
dobrodan написа:
Не се наемам да коментирам календара, но термините в него вече са практически разчетени. Случайно или не, думата "войник" е изцяло конструирана през стария ни език, нормално е.
Дуло - буен, яростен.

цитирай
6. danielpetef - Виждате ли бълващите огън вигва...
23.01 12:47
Виждате ли бълващите огън вигвами?
Гробницата на Валтасар и вилнеещият
из нея вампир?Виждате ли мастилото,
с което се хранят октоподите?
Боя се,че нищо не виждате!
Виждате само ангели и задници
и може да ги задържите!
цитирай
7. tashy - Аналният оргазъм може да бъде много ...
23.01 12:59
Аналният оргазъм може да бъде много чувствен, а пък ако го съчетаете с клиторен ще изпитате нещо наистина много, много силно. "
Поздрави за готиния пост:)
цитирай
8. eva666 - оо даа..мн сладка ремарка, таши@..секса, винаги е категоричен, за разлика- от нет локумите)
23.01 13:29
tashy написа:
Аналният оргазъм може да бъде много чувствен, а пък ако го съчетаете с клиторен ще изпитате нещо наистина много, много силно. "
Поздрави за готиния пост:)

цитирай
9. fun1001 - ....явлениеto, е известно и като „чалгаистория” подобно на “масовата чалга-култура”.
23.01 21:51


У нас това явление е известно и като „чалгаистория” подобно на “масовата чалга-култура”. Понятието “фольк-хистори” (фолк-хистъри) е въведено в употреба от руския историк Д. М. Володихин, гл.редактор на списание ”Русское средневековье”.
Той определя това негативно явление “с натрупването на голямо количество историко-популярна литература, изцяло ориентирана към масовия некритичен читател.
Тя преследва комерсиални (б.а. или идеологически) цели, но не това е главното.

Характеризира се с полемичеен тон и псевдонаучен метод на работа, изразяващ се в представянето на привидно логични конструкции, върху измислени факти и отсътствието на научни норми на представяне и доказване на хипотезите, които авторите предлагат”.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: fun1001
Категория: Тя и той
Прочетен: 533522
Постинги: 1042
Коментари: 8192
Гласове: 1125
Архив
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728